Đăng ký

Giải bài 2.8 trang 7 Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Điểm nào thẳng hàng với bóng đèn và điểm O thì đặt mắt tại đó sẽ nhìn thấy dây tóc bóng đèn.

   Giải: Chọn B. Ở H