Đăng ký

Bộ cấu trúc quen thuộc về câu so sánh trong tiếng Anh - Bạn có biết?

Bộ cấu trúc quen thuộc về câu so sánh trong tiếng Anh - Bạn có biết?

Để đạt được điểm tuyệt đối cho môn tiếng Anh được coi là khó nhằn với rất nhiều các bạn học sinh thì không thể bỏ qua kiến thức về câu so sánh rồi. Vì vậy, cách dùng câu so sánh trong tiếng Anh và các dạng câu so sánh thường gặp gồm những loại nào, cunghocvui sẽ đem lại cho bạn câu trả lời nhé!

I. Cấu trúc so sánh bằng

    1. So sánh của danh từ

Cấu trúc:

S + V + as + many/ much/ little/ few + N + as + O.

VD:

They have as few class as we.

Before pay day, I have as little money as my brother.

    2. So sánh của tính từ

Cấu trúc:

 • S + be/V ( + not ) + as + adj/ adv + as + O.
 • S + be/ V ( + not ) + the same ( + N ) + as + O.

VD:

 • Huy’s brother isn’ t as handsome as him.
 • Nhung is the same age as Hoa.

II. Cấu trúc so sánh hơn

    1. Câu so sánh trong tiếng Anh của danh từ

Cấu trúc:

S + V + more/ fewer/ less+ N(s) + than + O.

VD:

 • Students in grade 8 have more lessons tha te ones in grade 6.
 • She has fewer brothers than me

    2. Với tính từ ngắn

Cấu trúc:

S + Be ( is/am/are ) + adj_er + than + O.

( có thể có ” than ” hoặc không)

VD:

 • I’m taller than my younger brother.
 • The shorter girl is my elder sister.

    3. Với tính từ dài

Cấu trúc:

S + be ( am/is/are ) + more + adj + than + O.

( có thể có ” than ” hoặc không )

VD:

 • She is more beutiful than me.
 • Life is more comfortable now.

III. Cấu trúc so sánh nhất

    1. Câu so sánh trong tiếng Anh của danh từ

Cấu trúc:

S + V + the most / the fewest/ the least + N(s).

VD:

 • He earns the most money.
 • There are the fewest days in February.

    2. Với tính từ ngắn

Cấu trúc:

S + be ( am/is/are ) + the adj_est + O ( in / of... ).

VD:

 • I’m the youngest in my family.
 • Today was the hottest day of the month.

    2. Với tính từ dài

Cấu trúc:

S + be ( is/am/are ) + the most + adi + O ( in/of... ).

VD:

Who is the most intelligent in your class?

This exercise is the most difficult in my homework.

Xem thêm:

IV. Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

Bài 1: Sử dụng câu so sánh trong tiếng Anh

 1. My house is(big).............than yours.
 2. This flower is(beautiful).............than that one.
 3. This is the(interesting).............book I have ever read.
 4. Non-smokers usually live(long).............than smokers.
 5. Which is the(dangerous).............animal in the world?
 6. A holiday by the sea is(good).............than a holiday in the mountains.
 7. It is strange but often a coke is(expensive).............than a beer.
 8. Who is the(rich).............woman on earth?
 9. The weather this summer is even(bad).............than last summer.
 10. He was the(clever).............thief of all.

Đáp án: 

 1. bigger
 2. more beautiful
 3. most interesting
 4. longer
 5. most dangerous
 6. better
 7. more expensive
 8. richest
 9. worse
 10. cleverest

Có thể bạn quan tâm: 

Bài 2: Hoàn thành các câu sau với đúng ngữ pháp của trạng từ hoạc tính từ sử dụng câu so sánh trong tiếng Anh

 1. Once upon a time there were three little pigs who wanted to see the world. When the they left home, their mum gave them some advice: Whatever you do, do it the (good)....................you can.
 2. So the three pigs wandered through the world and were the (happy)........................pigs you've ever seen.
 3. They were playing (funny)....................games all summer long, but then came autumn and each pig wanted to build a house.
 4. The first pig was not only the (small)....................but also the (lazy)....................of the pigs.
 5. He (quick)....................built a house out of straw.
 6. The second pig made his house out of wood which was a bit (difficult)....................than building a straw house.
 7. The third pig followed his mum's advice and built a strong house out of bricks, which was the (difficult)....................house to build.
 8. The pig worked very (hard)...................., but finally got his house ready before winter.
 9. During the cold winter months, the three little pigs lived (extreme)....................(good)............... .....in their houses.
 10. They (regular)....................visited one another and had the (wonderful)....................time of their lives.

Đáp án:

 1. best
 2. happiest
 3. funny
 4. smallest laziest
 5. quickly
 6. more difficult
 7. most difficult
 8. hard
 9. extremely well
 10. regularly
 11. most wonderful

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ cấu trúc về câu so sánh trong tiếng Anh rồi đấy! Hãy nói cho chúng tôi biết bạn đã hiểu rõ về dạng bài tập này chưa, nếu vẫn còn thắc mắc hãy để lại dưới mục bình luận, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giải đáp cho bạn. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!