Đăng ký

TỔNG HỢP 66 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT TRONG KÌ THI ĐH

TỔNG HỢP 66 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT TRONG KÌ THI ĐH

1. To be good at/bad at + N/V_ing

(giỏi về/kém về...)

VD: I am very good at swimming

2. By chance = By accident

(adv: tình cờ...)

VD: I met her in Paris by chance last week

3. To be/get tired of+ N/V_ing

(mệt mỏi về...)

VD: my mother was tired of doing housework everyday

4. Can't help/resist + V_ing

(không nhịn được làm gì ...)

VD: She can't help laughing at her little dog

5. To be keen on/to be fond of + N/V_ing

(thích làm điều gì đó)

VD: My younger sister is fond of playing with her dolls

6. To be interested in + N/V_ing

(Quan tâm đến...)

VD: Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays

7. To waste + time/money + V_ing

(Tốn tiền hoặc thời gian làm gì)

VD: He always wastes time playing computer games each day

8. To spend + amount of time/money + V_ing

(dành bao nhiêu thời gian làm gì...)

VD: I spend 2 hours reading books a day

9. To spend + amount of time + on + something

(dành thời gian vào việc gì...)

VD: My mother often spends 2 hours on housework everyday

10. To give up + N/V_ing

(từ bỏ làm gì/cái gì...)

VD: You should give up smoking as soon as possible

11. would like/want/wish + to do sth

(thích làm gì...)

VD: I would like to go to the cinema with you tonight

12. have + (something)to + verb

(có cái gì đó để làm...)

VD: I have many things to do this week

13. It + be + somthing/someone + that/who

(chính....mà....)

VD: It is Tom who got the best marks in my class

14. Had better + V(infinitive)

(nên làm gì...)

VD: You had better go to see the doctor

15. hate/like/dislike/enjoy/avoid/finish/mind/postpone/practise/consider/delay/deny/suggest/risk/keep/imagine/fancy + V_ing

VD: I always practise speaking English everyday

16. To be bored with

(chán làm cái gì ...)

VD: We are bored with doing the same things everyday

17. It's the first time sb have(has) + PII

(Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì...)

VD: It's the first time we have visited this place

18. Enough + danh từ(đủ cái gì) + (to do sth)

VD: I don't have enough time to study

19. Tính từ + enough(đủ làm sao) + (to do sth)

VD: I am not rich enough to buy a car

20. Too + tính từ + to do sth

(quá làm sao để làm cái gì...)

VD: I'm to young to get married

21. To want sb to do sth = To want to have sth + PII

(muốn ai làm gì) (muốn có cái gì được làm)

VD: She wants someone to make her a dress

22. It's time sb did sth

(Đã đến lúc ai phải làm gì)

VD: It's time I went home

23. It's not necessary for sb to do sth = Sb don't need to do sth

(ai không cần thiết phải làm gì...)

VD: It is not necessary for you to do this excercise

24. To look forward to V_ing

(mong chờ, mong đợi làm gì)

VD: We are looking forward to going on holiday

25. To provide smb with sth

(cung cấp cho ai cái gì)

VD: Can you provide us with some books in history?

26. To prevent smb from V_ing

(Cản trở ai làm gì...)

VD: The rain stopped us from going for a walk

27. To fail to do sth

(Không làm được cái gì/Thất bại trong việc làm gì)

VD: We failed to do this exercise

28. To succeed in V_ing

(thành công trong việc làm gì)

VD: We succeeded in passing the exam

29. To borrow sth from sb

(Mượn cái gì của ai)

VD: She borrowed this book from the library

30. To lend sb sth

(Cho ai mượn cái gì)

VD: Can you lend me some money?

31. To make sb do sth

(bắt ai làm gì)

VD: The teacher made us do a lot of homework

32. S+be+so+adj+that+S+V

(Đến mức mà)

VD: The exercise is so difficult that no one can do it

33. S+be+such+Adj+N+that+S+V

VD: It's such a difficult exercise that no one can do it

34. It is (very) kind of sb to so sth

(ai thật tốt bụng/ tử tế khi làm gì)

VD: It is very kind of you to help me

35. To find it +Adj+to do sth

(thấy như thế nào khi làm gì)

VD: We find it difficult to learn English

36. To make sure of st/that +S +V

(đảm bảo rằng..)

VD: I have to make sure of that information

37. It takes (smb) + time + to do sth

(Mất của ai bao nhiêu thời gian để làm gì...)

VD: It took me an hour to do this exercise

38. To spend + time/money + on sth

(Dành thời gian/tiền bạc vào cái gì...)

VD: We spend a lot of time on watching TV

39. To have no idea of sth = Don't know about sth

(không biết về cái gì...)

40. To/not To + advise smb to do st

(khuyên ai nên, không nên làm gì...)

VD: Our teacher advises us to study hard

41. To plan to do st

(Dự định/có kế hoạch làm gì...)

VD: We planned to go for a picnic

42. To invite smb to do smt

(mời ai làm gì...)

VD: They invited me to go to the cinema

43. To offer smb smt

(mời/đề nghị ai cái gì..)

VD: He offered me a job in his company

44. To rely on sb

(tin cậy, dựa dẫm vào ai)

VD: You can rely on him

45. To keep promises

(giữ lời hứa.)

VD: He always keeps promises

46. To be good at/bad at + N/V_ing

(giỏi về/kém về...)

VD: I am very good at swimming

47. To be good at (+V_ing) st

(giỏi (làm) về...)

VD: I am good at (playing) tennis

48. To prefer smt to smt

(thích cái gì hơn cái gì)

VD: We prefer spending money to earning money

49. To apologize for doing sth

(xin lỗi ai vì đã làm gì)

VD: I want to apologize for being rude to you

50. Had('d) better do smt

(nên làm gì)

VD: You'd better learn hard

51. Would ('d) rather do smt

(thà làm gì.)

VD: I'd rather stay at home

52. Would ('d) rather sb did smt

(muốn ai làm gì)

VD: I'd rather you stayed at  home today

53. To suggest sb (should) do sth

(gợi ý ai làm gì...)

VD: I suggested you (should) buy this house

54. To suggest doing st

(gợi ý làm gì)

VD: I suggested going for a walk

55. Try to do 

(cố làm gì)

VD: We tried to learn hard

56. Try doing smt

(thử làm gì)

VD: We tried cooking this food

57. To need to do sth

(cần làm gì.)

VD: You need to work harder

58. To need doing

(cần được làm gì)

VD: This car needs repairing

59. To remember doing

(nhớ đã làm gì)

VD: I remember seeing this film

60. To remember to do

(nhớ làm gì)

VD: Remember to do your homework

61. To have sth + PII

(có cái gì được làm)

VD: I'm going to have my house repainted

62. To be busy doing smt

(bận rộn làm gì)

VD: We are busy preparing for our exam

63. To mind doing

(phiền làm gì)

VD: Do you mind closing the door for me?

64. To be used to doing sth

(Quen với việc làm gì)

VD: We are used to getting up early

65. To stop to do smt

(dừng lại để là gì)

VD: We stopped to buy some petrol 

66. To stop doing smt

(thôi không làm gì nữa)

VD: We stopped going out late

Chúc các bạn học tốt ^^!

shoppe