Đăng ký

Tổng hợp đầy đủ lý thuyết về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Trong ngữ pháp tiếng Anh, không thể bỏ qua thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Bài viết dưới đây sẽ viết về chủ đề này. 

I. Cấu trúc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 

- Thể khẳng định: S + will + have + been + V-ing 

Trong đó: 

+ S: chủ ngữ 

+ will/have: trợ động từ 

+ been: dạng phân từ hai động từ "to be" 

+ V-ing: động từ thêm đuôi "ing" 

Ví dụ: They will have been living in this house for 2 years by next month. 

- Thể phủ định: S + will not/won't + have + been + V-ing 

Trong đó: will not = won't

Ví dụ: I won't have been travelling to American for 2 years by the end of September. 

- Thể nghi vấn: Will + S + have + been + V-ing? 

Trả lời:  Yes, S + will/No, S + won't. 

Ví dụ: Will you have you been living in this country for 2 month by the end of this week? 

Yes, I will/No, I won't. 

Xem thêm: Tổng hợp 12 ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. 

II. Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 

- Diễn tả hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến thời điểm nào đó trong tương lai. 

Ví dụ: I will have been studying English for 8 years by the end of next month. 

- Nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với hành động khác trong tương lai. 

Ví dụ: They will have been talking with each other for an hour by the time I get home. 

III. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu nhận biết gồm một số cụm từ tiêu biểu sau: 

- By then: tính đến lúc đó

- By this + (ngày/tháng/năm): tính đến (ngày/tháng/năm)...

- By the end of this week/month/year: tính đến tuần này/tháng này/năm nay. 

- By the time + 1 mệnh đề ở thì hiện tại đơn. 

- For + khoảng thời gian + by/before + mốc thời gian trong tương lai. 

IV. Bài tập 

Bài 1: Bài tập thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn 

1. By November I.......(work) for this company for 5 years. 

a. will have worked

b. will have been working 

2. By September 9, I.........(be) here for one year. 

a. will have been 

b. will have been being 

3. By this time next week, he.......(write) his novel for 9 months. 

a. will have written 

b. will have been writing 

4. You.......(finish) your work by 8 p.m tonight? 

a. Will you have finished 

b. Will you have been finishing

5. He.......(write) this book for 2 months by the end of this week. 

a. will have written 

b. will have been writing 

Hướng dẫn giải: 

1. b, 2.b, 3.b, 4.a, 5.b 

Bài 2: Bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 

Chia động từ trong ngoặc: 

1. By this time next week, we (go)......to school for 11 years. 

2. By Christmas, I (work)......in this office for 6 years. 

3. They (build)........a mini mart by September next year. 

4. By the end of next year, Mary (work).....as an English teacher for 8 years. 

5. She (not, do).......gymnastics when she gets married to John. 

Hướng dẫn giải: 

1. will have been going 

2. will have been working 

3. will have been building 

4. will have been working 

5. won't have been doing 

Trên đây là toàn bộ chủ đề thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, rất mong bổ ích đối với độc giả!

shoppe