Đăng ký

Tổng hợp bộ công thức, cách dùng và bài tập áp dụng thì hiện tại đơn

Tổng hợp bộ công thức, cách dùng và bài tập áp dụng thì hiện tại đơn

Một trong những cấu trúc tiếng Anh cơ bản mà bạn đã được làm quen từ rất sớm từ bậc tiểu học đó chính là thì hiện tại đơn. Hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn cái nhìn tổng quát nhất về cách dùng cũng như dấu hiệu nhận biết, nhằm giúp các bạn xác định rõ hướng làm của dạng bài tập này!

I. Cách dùng thì hiện tại đơn

 • Diễn tả một hành động hay một sự việc xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

Ex: Our class begins at 7 a.m. and ends at 11 a.m every morning.

 • Diễn tả một sự việc có thật trong một khoảng thời gian tương đối dài ở hiện tại.

Ex: My father works as a doctor for a big hospital.

 • Diễn tả một chân lý hay một sự thật hiển nhiên.

Ex: The Sun rises in the east and sets in the west.

 • Nói về một hành động, sự việc trong tương lai đã được đưa vào chương trình, kế hoạch, thời gian biểu.

Ex: The MTV program begins at 7 o’clock this evening.

II. Cấu trúc thì hiện tại đơn

Công thức thì hiện tại đơn chi tiết như sau:

Forms (các thể) Formula (công thức) Using for remain (các ngôi khác) The singular third (ngôi thứ 3 số ít)
Affirmative (câu xác định) S +V1/ Vs/es + O You walk He walks.
Negative (câu phủ định) S + do/does not + V1 + O (don’t/doesn’t) You do not (don’t) walk. He does not (doesn’t) walk.
Interrogative (câu nghi vấn) Do/Does + S + V1 + O? Do you walk? Does he walk?
Negative interrogative (câu phủ định nghi vấn) Don’t/Doesn’t + S + V1 + O? Don’t you walk? Doesn’t he walk?

Có thể bạn quan tâm: 

III. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Để xác định xem đó có phải là thì hiện tại đơn không các bạn nên ghi nhớ các trạng từ cần nhớ sau đây:

 • Always : luôn luôn
 • Sometimes : thỉnh thoảng
 • Every week : mỗi tuần
 • Usually: thường thường
 • Today: hôm nay
 • Every year: mỗi ngày
 • Often: thường thường
 • Every day: mỗi ngày
 • Once a week: 1 lần 1 tuần

Notes:

 • Đối với chủ từ là ngôi thứ 3 số ít, động từ chúng ta phải thêm S hoặc ES.
 • Thêm ES vào những động từ tận cùng là các chữ: ch, sh, o,s, x, z 2.
 • Thêm S vào những động từ còn lại.
 • Động từ tận cùng bằng chữ Y có 2 trường hợp:

a. Nếu trước Y là 1 nguyên âm ta thêm S bình thường. Ex: play plays

b. Nếu trước Y là 1 phụ âm ta đổi Y = I + ES. Ex: try tries

IV. Bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

Bài 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn.

1. Mary (walk) to work every day.

2. We often (be) at home on summer holiday.

3. My sister (not love) Maths.

4. My brother (study) English every night.

5. The Earth (go) around the Sun.

6. The plane (take) off at 4 pm this weekend?

7. My mother (sweep) the floor every afternoon.

8. I (not use) this car regularly.

9. Mary and Peter usually (go) to the cinema together?

10. They often (not watch) TV.

Bài 2: Biến đổi các câu sau sang câu phủ định, câu hỏi và trả lời câu hỏi đó.

1. Her mother wakes up at 6.30 in the morning.

2. Mary is an intelligent girl.

3. Peter has lunch at school.

4. They often have breakfast at 7 o’clock.

5. It is very hot today.

Xem ngay: 

Đáp án:

Bài 1:

1. Mary (walk) to work every day. - walks

(Giải thích: Vì chủ ngữ “Mary” là ngôi thứ 3 số ít (tương ứng với chủ ngữ “she”) nên động từ “walk” phải thêm “s”)

2. We often (be) at home on summer holiday. - are

(Giải thích:Câu này ta cần chia động từ “to be”. Vì Chủ ngữ là “We” nên động từ “to be” chia là “are”. “often” là trạng từ chỉ tần suất nên phải đứng sau “to be”.)

3. My sister (not love) Maths. - doesn’t love

Giải thích: Đây là câu phủ định vì có “not”. Với chủ ngữ “là ngôi thứ 3 số ít (tương ứng với chủ ngữ “she”) nên ta mượn trợ động từ “does” + not. Động từ “love” ở dạng nguyên thể.)

4. My brother (study) English every night. - studies

(Giải thích: Vì chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên động từ “study” phải thêm “es”. Theo qui tắc: động từ tận cùng là “y” trước “y” là một phụ âm “d”, ta phải đổi “y” -> “i” rồi thêm “es”.)

5. The Earth (go) around the Sun. - goes

(Giải thích: Chủ ngữ “the Earth” là ngôi thứ 3 số ít nên động từ “go” phải thêm “es”.)

6. The plane (take) off at 4 pm this weekend? - Does the plane take

( Giải thích: Ta thấy đây là một câu hỏi. Vì chủ ngữ “the plane là ngôi thứ 3 số ít nên ta mượn trợ động từ “does” đứng trước chủ ngữ. Động từ “take” ở dạng nguyên thể.)

7. My mother (sweep) the floor every afternoon. - sweeps

(Giải thích: Vì chủ ngữ “my mother” là ngôi thứ 3 số ít nên động từ “sweep” phải thêm “s”.)

8. I (not use) this car regularly. - don’t use

(Giải thích: Đây là một câu phủ định vì có “not” nên ta phải mượn trợ động từ “do” + not với chủ ngữ là “I”. Động “use” theo sau phải ở dạng nguyên thể.)

9. Mary and Peter usually (go) to the cinema together? - Do Mary and Peter usually go

(Giải thích: Đây là một câu hỏi. Vì chủ ngữ “Mary and Peter” là số nhiều nên ta mượn trợ động từ “do” đứng trước chủ ngữ. Động từ “go” phải ở dạng nguyên thể.)

10. They often (not watch) TV. - don’t often watch

(Giải thích: Đây là câu phủ định. Vì chủ ngữ là “They” nên ta mượn trợ động từ “do” + not. Động từ “watch” theo sau ở dạng nguyên thể. Trạng từ chỉ tần suất “often” phải đứng sau trợ động từ và đứng trước động từ chính.)

Bài 2:

1. Her mother wakes up at 6.30 in the morning.

- Her mother doesn’t wake up at 6.30 in the morning.

- Does her mother wake up at 6.30 in the morning? Yes, she does. / No, she doesn’t.

2. Mary is an intelligent girl.

- Mary isn’t an intelligent girl.

- Is Mary an intelligent girl?

- Yes, she is./ No, she isn’t.

3. Peter has lunch at school.

- Peter doesn’t have lunch at school.

- Does Mary have lunch at school? Yes, she does. / No, she doesn’t.

4. They often have breakfast at 7 o’clock.

- They don’t often have breakfast at 7 o’clock.

- Do they often have breakfast at 7 o’clock? Yes, they do./ No, they don’t.

5. It is very hot today.

- It isn’t very hot today.

- Is it very hot today? Yes, it is./ No, it isn’t.

Bạn thấy thì hiện tại đơn có khó không? Nếu còn thấy khó thì các bạn nên luyện nhiều bài tập về thì hiện tại đơn hơn nữa nhé. Chúng tôi tin rằng chúng sẽ không thể làm khó các bạn được đâu. By the way, nếu quan tâm thì hãy cập nhật page thường xuyên để tham khảo các bài học mới nhất tại đây nhé ^.^ !

shoppe