Đăng ký

Bài 9 trang 101 - Sách giáo khoa Hóa 12

   Cho kim loại tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, kim loại nào không tan là Ag. Các kim loại còn lại tác dụng với \(H_2SO_4\) tạo ra khí \(H_2\) thoát ra, riêng Ba còn tác dụng với \(H_2O\) tạo \(Ba(OH)_2\).

   Ta đánh số thứ tự và cho 4 dung dịch vừa tạo thành tác dụng với nhau. Nếu ta thấy có kết tủa trắng keo tạo thành sau đó tan dần thì đó là dung dịch \(Al_2(SO_4)_3\) và \(Ba(OH)_2\), nếu thấy tạo kết tủa trắng xanh sau đó chuyển sang màu nâu đỏ thì đó là dung dịch \(FeSO_4\), tạo kết tủa trắng là dung dịch \(MgSO_4\). Từ đó xác định được các kim loại ban đầu.

shoppe