Đăng ký

Bài 7 trang 101 - sách giáo khoa Hóa 12

Ta có: 

\(2n_{Fe} + 2n_M = 2 \times n_{H_2} \Leftrightarrow n_{Fe} + n_M = n_{H_2}= \dfrac {1,12} {22,4} = 0,05(mol)\)

\(\Leftrightarrow M < \overset{-}{M} = \dfrac {0,5} {0,05}=10<M_{Fe}=56\). Vậy M là Be= 9 < 10.

Vì vậy,chúng ta chọn D.