Đăng ký

Bài 8 trang 101 - sách giáo khoa Hóa 12

\(4M\)              +                 \(nO_2\)            \(\rightarrow\)                \(2M_2O_n\)

\(\dfrac {0,6} {n} mol\)                          0,15mol

\(M_2O_n\)          +              \(2nHCl\)          \(\rightarrow\)                 \(2MCl_n\)           +            \(nH_2O\)

\(M\)                +               \(nHCl\)          \(\rightarrow\)                   \(MCl_n\)            +            \(\dfrac {n} {2} H_2 \uparrow\)

\(\dfrac {1,2} {n} mol\)                                                                                                      \(\dfrac {13,44}{22,4}=0,6mol\)

Ta có: \(n_M= \dfrac {0,6} {n} + \dfrac {1,2} {n} = \dfrac {1,8} {n} \Rightarrow M=\dfrac {16,2} {\dfrac {1,8} {n}}=9n\)

Biện luận, ta có:

n = 1 \(\Rightarrow\) M= 9 (loại)

n = 2 \(\Rightarrow\) M =18 (loại)

n = 3 \(\Rightarrow\) M = 27 (Al)

Vậy kim loại M là Al

Vì vậy, chúng ta chọn B.