Đăng ký

Bài 10 trang 101 - sách giáo khoa Hóa 12

Phương trình hóa học:

\(Cu+2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 +2Ag\downarrow\)

\(Cu+2Fe(NO_3)_2 \rightarrow 2Fe(NO_3)_2 +Cu(NO_3)_2\)

Chất rắn A gồm Ag và Cu dư.

Dung dịch B chứa các muối: \(Cu(NO_3)_2; Fe(NO_3)_2\)