Đăng ký

Bài 5 trang 101 - sách giáo khoa Hóa 12

a. Khi khuấy mẫu thủy ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì trong dung dịch \(HgSO_4\) dư xảy ra các phản ứng:

\(Zn + Hg SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Hg\downarrow\)

\(Sn + HgSO_4 \rightarrow SnSO_4 + Hg\downarrow\)

\(Pb + HgSO_4 \rightarrow PbSO_4 + Hg\downarrow\)

b. Nếu Ag có lẫn các tạp chất là kẽm, thiếc,chì có thể ngâm mẫu Ag  này trong dung dịch \(AgNO_3\) dư để loại bỏ tạp chất.

\(Zn + 2AgNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow\)

\(Pb + 2AgNO_3 \rightarrow Pb(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow\)

\(Sn + 2AgNO_3 \rightarrow Sn(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow\)

Ag không tan, ta lọc và tách lấy.