Đăng ký

Bài 6 trang 101 - sách giáo khoa Hóa 12

Cách 1: Gọi x,y lần lượt là số mol của Fe và Mg

\(Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\)

xmol                xmol       xmol

\(Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2\)

ymol                 ymol        ymol

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{cases}56x +24y=20\\x+y=\dfrac{1}{2}\end{cases} \Rightarrow x=y=0,25\)

\(m_{FeCl_2} = 127 \times 0,25 = 31,75 (g)\)

\(m_{MgCl_2} = 95 \times 0,25 = 23,75 (g)\)

Vậy, \(m_{muối}=55,5(g)\)

Cách 2:

\(n_{H_2} = \dfrac {1} {2} = 0,5 (mol)\)

\(\Rightarrow n_{H^+} = 1 (mol)\)

\(m_{muối} = m_{kim loại} + m_{gốc axit} = 20 + 35,5 = 55,5(g)\)