Đăng ký

Bài 8 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

So sánh tính chất hoá học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học của phản ứng để minh hoạ.

 

Hướng dẫn giải

  Cả hai chất đều có phản ứng cộng hợp với hiđro, xúc tác Ni. Tuy nhiên chỉ có stiren là cho phản ứng cộng với dung dịch \(Br_2\) và cho phản ứng trùng hợp . Còn etylbenzen có thể cho phản ứng thế vào nhánh \(-C_2H_5\)