Đăng ký

Bài 2 trang 159 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Toluen và benzen cùng phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong \(CCl_4\); (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hiđro có xúc tác Ni, đun nóng; (4)\(Br_2\) có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của các phương trình xảy ra.

Hướng dẫn giải