Đăng ký

Bài 7 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho benzen tác dụng với lượng dư \(HNO_3\) đặc có xúc tác \(H_2SO_4\) đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Hướng dẫn giải

Khối lượng nitrobenzen tạo thành :

x = \(\dfrac{1,00.0,78.123}{78} = 1,23\) (tấn)