Đăng ký

Bài 1 trang 159 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Ứng với công thức phân tử \(C_8H_{10}\) có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

Hướng dẫn giải