Đăng ký

Bài 4 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng

Hướng dẫn giải

Phân biệt: Benzen, hex-1-en, toluen.

- Với khí clo , benzen có phản ứng cộng cho \(C_6H_6Cl_6\)

Phương trình hóa học :