Đăng ký

Bài 10 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học đã dùng.

Hướng dẫn giải

Phân biệt 3 chất lỏng: toluen, benzen, stiren.

- Trước hết , mỗi chất lỏng lấy ra một mẫu thử.

- Dùng dung dịch thuốc tím:

 + Stiren có phản ứng với dung dịch thuốc tím ở nhiệt độ thường , làm phai màu tím.