Đăng ký

Bài 3 trang 159 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun nóng benzen với hỗn hợp \(HNO_3\) đặc và \(H_2SO_4\) đặc.

Hướng dẫn giải