Đăng ký

Bài 9 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren với:

a) \(H_2O\) (xúc tác \(H_2SO_4\))

b) HBr

c) \(H_2\) (theo tỉ lệ số mol 1:1, xúc tác Ni)

Hướng dẫn giải

 Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren với :