Đăng ký

Bài 8 trang 108 - Sách giáo khoa Hóa 11

a) \(CH_2=CH_2 + H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} CH_3 - CH_3\)

Phản ứng cộng

b) \(3CH = CH \xrightarrow[]{C, 600^0C} C_6H_6\)

Phản ứng cộng

c) \(CH_3-CH_2-OH + O_2\xrightarrow[]{men giấm, 25-30^0C} CH_3-COOH + H_2O\)

shoppe