Đăng ký

Bài 6 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

Cặp đồng đẳng: \(C_3H_7OH\) và \(C_4H_9-OH\)

                          \(CH_3-O-C_2H_5\) và \(C_2H_5-O-C_2H_5\)

Cặp đồng phân: \(C_3H_7-OH\) và \(CH_3-O-C_2H_5\)

Cặp đồng phân: \(C_4H_9-OH \) và \(C_2H_5-O-C_2H_5\)