Đăng ký

Bài 2 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

Công thức phân tử tổng quát của O-metylơgenol : \(C_xH_yO_z\)

Theo tỉ lệ :

\(\dfrac{12x}{\%C} = \dfrac{y}{\%H} = \dfrac{16z}{\%O} = \dfrac{M}{100}\) \(\Leftrightarrow \) \(\dfrac{12x}{74,16} = \dfrac{y}{7,86} = \dfrac{16z}{17,98} = \dfrac{178}{100}\)

                                              \(\Leftrightarrow \) x = 11; y = 14; z = 2

Công thức phân tử : \(C_{11}H_{14}O_2\)