Đăng ký

Bài 5 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đồng đẳng của ancol etylic (\(CH_3-CH_2-OH\)) là :

a) \(C_3H_8O: CH_3-CH_2-CH_2-OH\)

b) \(C_4H_{10}O : CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH\)