Đăng ký

Bài 1 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Chất hiđrocacbon là : \(C_6H_6\)    (e)

- Các chất dẫn xuất của hiđrocacbon là : \(CH_2O\) , \(C_2H_5Br\) , \(CH_2O_2\) , \(C_6H_5Br\) , \(CH_3COOH\).