Đăng ký

Bài 7 trang 168 - Sách giáo khoa Hóa 9

Chất X là protein nên khi đốt cháy ngoài \(CO_2\), \(H_2O\) còn sinh ra \(N_2\)