Đăng ký

Bài 1 trang 167 - Sách giáo khoa Hóa 9

a. Dung dịch \(H_2SO_4\) và dung dịch \(Na_2SO_4\)

- Lấy 2 ống nghiệm nhỏ , mỗi ống chứa riêng biệt khoảng 1ml dung dịch chưa biết. Dùng quỳ tím để thử, nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì đó là \(H_2SO_4\).

b. Dung dịch HCl và dung dịch \(FeCl_2\)

- Dùng dung dịch NaOH để thử, nếu xuất hiện kết tủa, để lâu trong không khí chuyển thành màu nâu đỏ thì đó là dung dịch \(FeCl_2\), HCl không có hiện tượng gì.

               \(FeCL_2 + 2NaOH \rightarrow 2NaCl + Fe(OH)_2 \downarrow\)

               \(4Fe(OH)_2+ O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3\)  ( rắn, nâu đỏ )

c. Bột đá vôi \(CaCO_3 \) và \(Na_2CO_3\)

   Dùng nước để hòa tan , \(CaCO_3 \) không tan, \(Na_2CO_3\) tan. Chất không tan và chất tan đều cho tác dụng với HCl đều có bọt khí thoát ra.

              \(CaCO_3 \)\(+ 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow\)

             \(Na_2CO_3\) \(+ 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2 \uparrow\)