Đăng ký

Bài 5 trang 167 - Sách giáo khoa Hóa 9

a. Phương trình hóa học

\(Fe + CuSO_4 \rightarrow Cu + FeSO_4\)      (1)

\(Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O\)   (2)

Phần chất rắn màu đỏ không tan là Cu.

b. Tính % về khối lượng chất trong A.

Theo (1) số mol Fe trong A bằng số mol Cu = \(\dfrac{3,2}{64}\) = 0,05 (mol)

%Fe = \(\dfrac{0,05.56}{4,8}\). 100% \(\approx\) 58,3 %

%\(Al_2O_3\) \(\approx\) 100 - 58,3 = 41,7%