Đăng ký

Bài 3 trang 167 - Sách giáo khoa Hóa 9

Điện phân dung dịch muối ăn bão hòa có màng ngăn.

   \(2NaCl + 2H_2O \xrightarrow[]{Điện phân} 2NaOH + H_2 \uparrow + Cl_2 \uparrow\)