Đăng ký

Bài 1 trang 168 - Sách giáo khoa Hóa 9

- Đặc điểm chung của các chất trong từng dãy:

Dãy chất Thành phần Cấu tạo Tính chất
a. Metan, etilen, axetilen, benzen C và H   Phản ứng cháy tạo ra \(CO_2\) và \(H_2O\)
b. Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein C, H và O   Phản ứng cháy tạo ra \(CO_2\) và \(H_2O\)
c. Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen C và H Polime Phản ứng cháy tạo ra \(CO_2\) và \(H_2O\)
d. Etyl axetat, chất béo C, H và O Đều là các este Phản ứng cháy tạo ra \(CO_2\) và \(H_2O\)