Đăng ký

Bài 2 trang 168 - Sách giáo khoa Hóa 9

a. Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ, là các nhiên liệu.

b. Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ là các hợp chất gluxit.

shoppe