Đăng ký

Bài 2 trang 167 - Sách giáo khoa Hóa 9

\(FeCl_3 \xrightarrow[]{(1)} Fe(OH)_3 \xrightarrow[]{(2)} Fe_2O_3 \xrightarrow[]{(3)} Fe \xrightarrow[]{(4)} FeCl_2\)

\(FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3 + 3NaCl\)             (1)

\(2Fe(OH)_3 \xrightarrow[]{t^0} Fe_2O_3 + 3H_2O\)                             (2)

\(Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow[]{t^0} 2Fe + 3CO_2 \uparrow\)                        (3)

\(Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2 \uparrow\)                              (4)

shoppe