Đăng ký

Bài 5 trang 168 - Sách giáo khoa Hóa 9

a. Dùng nước vôi trong để nhận ra \(CO_2\) , hai chất khí còn lại cho lội qua dung dịch brom, nếu chất nào làm mất màu dung dịch brom thì đó là \(C_2H_2\)\(CH_4\) không làm mất màu dung dịch brom.

b. \(C_2H_5OH, CH_3COOC_2H_5, CH_3COOH\)

- Ta dùng quỳ tím, nếu quỳ tím chuyển sang màu hồng thì đó là \(CH_3COOH\). Hai chất còn lại không làm quỳ tím đổi màu.

- Ta thêm vào 2 ống nghiệm 1ml nước. Nếu thành dung dịch trong suốt thì đó là \(C_2H_5OH\). Còn \(CH_3COOC_2H_5\) ít tan trong nước.

c. - Dùng quỳ tím, nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ đó là axit axetic.

- Dùng phản ứng tráng gương để nhận ra glucozơ 

        \(C_6H_{12}O_6 + Ag_2O \xrightarrow[]{NH_3} C_6H_{12}O_7 + 2Ag \downarrow\)

- Chất còn lại là saccarozơ không phản ứng.