Đăng ký

Bài 4 trang 167 - Sách giáo khoa Hóa 9

Dùng dung dịch nước vôi trong để nhận ra \(CO_2\).

  \(CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O\)

  CO, \(H_2\) có thể nhận ra nhờ phản ứng khử bột CuO màu đen thành Cu màu đỏ.

CO + CuO \(\rightarrow\) Cu + \(CO_2 \uparrow\) ( nhận ra \(CO_2\) nhờ nước vôi trong )

\(H_2 + CuO \rightarrow Cu + H_2O\)

\(Cl_2\) không có các phản ứng hóa học trên.