Đăng ký

Bài 6 trang 168 - Sách giáo khoa Hóa 9

Đặt công thức chất hữu cơ là\(C_xH_yO_z\)

- Khối lượng C = \(\dfrac{6,6.12}{44}\) = 1,8 (g);

- Khối lượng H = \(\dfrac{2,7.2}{18}\)= 0,3 (g);

-> Khối lượng O = 4,5 - 1,8 - 0,3 = 2,4 (g);

Ta có tỉ lệ :

x : y : z = \(\dfrac{1,8}{12}: \dfrac{0,3}{1} : \dfrac{2,4}{16}\) = 0,15 : 0,3 : 0,15 = 2 : 4 : 2 

Công thức đơn giản nhất là \(C_2H_4O_2\)

Công thức phân tử : \((C_2H_4O_2)_n\)

n = \(\dfrac{60}{24+4+32}\) = 1

Vậy công thức phân tử của chất hữu cơ là :\(C_2H_4O_2\)