Đăng ký

Bài 3 trang 168 - Sách giáo khoa Hóa 9

\((C_6H_{10}O_{5})_n + nH_2O \xrightarrow[axit]{+nước} nC_6H_{12}O_{6}\)            (1)

\(C_6H_{12}O_{6} \xrightarrow[30-35^0C]{rượu} 2C_2H_5OH + 2CO_2 \uparrow\)           (2)

\(2C_2H_{5}OH + 2O_2 \xrightarrow[]{men giấm} 2CH_3COOH + 2H_2O\)    (3)

\(CH_3COOH + C_2H_5OH \xrightarrow[]{H_2SO_4đặc} CH_3COOC_2H_5 + H_2O\)     (4)

\(CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow[]{} C_2H_5OH+ CH_3COONa\)          (5)