Đăng ký

Bài 60 trang 33 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(x - \frac{3}{4}=\frac{1}{2}\) ;                              

b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\) ;

Hướng dẫn giải

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Lời giải chi tiết

a) \(x= \frac{1}{2}+\frac{3}{4}\)

\(x= \frac{2+3}{4}\)

\(x=\frac{5}{4}\) ;                    

b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\)

     \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7-4}{12}\) 

      \(\frac{-5}{6}-x=\frac{3}{12}\).

      \(x=\frac{-5}{6}-\frac{3}{12}\)

      \(x=\frac{(-10)+(-3)}{12}\)

       \(x=\frac{-13}{12}.\)

shoppe