Đăng ký

Bài 62 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là \(\frac{3}{4}\) km, chiều rộng là \(\frac{5}{8}\)km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (tính bằng km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet ?

Hướng dẫn giải

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng.

Lời giải chi tiết

a) Nửa chu vi hình chữ nhật là:

\(\frac{3}{4} + \frac{5}{8}= \frac{6+5}{8}= \frac{11}{8}\) (km).

b) Chiều dài hơn chiều rộng là:

\(\frac{3}{4} - \frac{5}{8}=\frac{3}{4} + \frac{-5}{8} = \frac{6-5}{8}=\frac{1}{8}\) (km).

shoppe