Đăng ký

Bài 59 trang 33 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tính:

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\) ;               b) \(\frac{-11}{12}-(-1)\) ;            c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}\) ;

d) \(\frac{-1}{16}-\frac{1}{15}\)            e) \(\frac{11}{36}-\frac{-7}{24}\) ;                  g) \(\frac{-5}{9}-\frac{-5}{12}\) .

Hướng dẫn giải

Muốn trừ một phân số cho mootk phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

\(\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left( { - \frac{c}{d}} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{1}{8}-\frac{1}{2}=\frac{1}{8}+\left (-\frac{1}{2} \right )=\frac{1}{8}+\frac{-4}{8}=\frac{-3}{8}\).

b) \(\frac{-11}{12}-(-1)=\frac{-11}{12}-\left (-\frac{12}{12} \right )=\frac{-11}{12}+\frac{12}{12}=\frac{1}{12}.\)

c) \(\frac{3}{5}-\frac{5}{6}=\frac{3}{5}+\left (-\frac{5}{6} \right )=\frac{{18}}{{30}} + \left( {\frac{{ - 25}}{{30}}} \right)=\frac{18-25}{30}=\frac{-7}{30}.\)

d)  \(\frac{{ - 1}}{{16}} - \frac{1}{{15}} = \frac{{ - 1}}{{16}} + \left( { - \frac{1}{{15}}} \right) = \frac{{ - 15}}{{240}} + \left( { - \frac{{16}}{{240}}} \right) = \frac{{ - 31}}{{240}}\)

e) \(\frac{{11}}{{36}} - \frac{{ - 7}}{{24}} = \frac{{11}}{{36}} + \frac{7}{{24}} = \frac{{22}}{{72}} + \frac{{21}}{{72}} = \frac{{43}}{{72}}\)                    

g) \(\frac{{ - 5}}{9} - \frac{{ - 5}}{{12}} = \frac{{ - 5}}{9} + \frac{5}{{12}} = \frac{{ - 20}}{{36}} + \frac{{15}}{{36}} = \frac{-5}{{36}}\)

shoppe