Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 33 Toán 6 Tập 2

Đề bài

Hãy tính và so sánh: \({1 \over 3} - {2 \over 9}\) và \({1 \over 3} + \left( { - {2 \over 9}} \right)\) 


Hướng dẫn giải

\(\eqalign{& {1 \over 3} - {2 \over 9} = {3 \over 9} - {2 \over 9} = {{3 - 2} \over 9} = {1 \over 9}  \cr & {1 \over 3} + \left( { - {2 \over 9}} \right) = {3 \over 9} + \left( { - {2 \over 9}} \right) = {{3 + \left( { - 2} \right)} \over 9} = {1 \over 9} \cr} \)

shoppe