Đăng ký

Bài 47 trang 28 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tính nhanh.

a) \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}\) ;                       b) \(\frac{-5}{21}+\frac{-2}{21}+\frac{8}{24}\) .

Hướng dẫn giải

Khi cộng nhiều phân số ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào ta muốn.

Lời giải chi tiết

a)  \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}= \frac{-3}{7}+\frac{-4}{7}+\frac{5}{13}=-1+\frac{5}{13}\)

   \(=\frac{-13}{13}+\frac{5}{13}=\frac{-8}{13}\).

b) \(\frac{{ - 5}}{{21}} + \frac{{ - 2}}{{21}} + \frac{8}{{24}} = \left( {\frac{{ - 5}}{{21}} + \frac{{ - 2}}{{21}}} \right) + \frac{8}{{24}} = \frac{{ - 1}}{3} + \frac{1}{3} = 0\)

shoppe