Đăng ký

Bài 52 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống:

a

 \({6 \over {27}}\)

 

 \({3 \over 5}\)

 \({5 \over {14}}\)

 \({4 \over 3}\)

 \({2 \over 5}\)

b

 \({5 \over 27}\)

 \({4 \over {23}}\)

 \({7 \over {10}}\)

 \({2 \over 7}\)

 \({2 \over 3}\)

 

a + b

 

 \({{11} \over {23}}\)

 

 

 

 \({8 \over 5}\)

a

 \({6 \over {27}}\)

 

 \({3 \over 5}\)

 \({5 \over {14}}\)

 \({4 \over 3}\)

 \({2 \over 5}\)

b

 \({5 \over 27}\)

 \({4 \over {23}}\)

 \({7 \over {10}}\)

 \({2 \over 7}\)

 \({2 \over 3}\)

 

a + b

 

 \({{11} \over {23}}\)

 

 

 

 \({8 \over 5}\)

 

Hướng dẫn giải

a + b = c

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn tìm tổng ta lấy số hạng cộng với số hạng.

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mãi chung.

Lời giải chi tiết

 

a

 \({6 \over {27}}\)

\({7 \over {23}}\)

 \({3 \over 5}\)

 \({5 \over {14}}\)

 \({4 \over 3}\)

 \({2 \over 5}\)

b

 \({5 \over 27}\)

 \({4 \over {23}}\)

 \({7 \over {10}}\)

 \({2 \over 7}\)

 \({2 \over 3}\)

\({6 \over 5}\) 

a + b

\({{11} \over {27}}\) 

 \({{11} \over {23}}\)

\({{13} \over {10}}\)

 \({9 \over {14}}\)

 2

 \({8 \over 5}\)

a

 \({6 \over {27}}\)

\({7 \over {23}}\)

 \({3 \over 5}\)

 \({5 \over {14}}\)

 \({4 \over 3}\)

 \({2 \over 5}\)

b

 \({5 \over 27}\)

 \({4 \over {23}}\)

 \({7 \over {10}}\)

 \({2 \over 7}\)

 \({2 \over 3}\)

\({6 \over 5}\) 

a + b

\({{11} \over {27}}\) 

 \({{11} \over {23}}\)

\({{13} \over {10}}\)

 \({9 \over {14}}\)

 2

 \({8 \over 5}\)

shoppe