Đăng ký

Bài 44 trang 119 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Sắp  xếp độ dài các đoạn thẳng \(AB,BC,CD,DA\) trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình \(ABCD\)   (tức là tính AB + BC + CD + DA ).

Hướng dẫn giải

So sánh hai đoạn thẳng:

- Hai đoạn thẳng AB và CD băng nhau hay có cùng độ dài và kí hiệu là: AB = CD.

- Đoan thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD và kí hiệu: EG > CD

- Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn)  đoạn thẳng EG và kí hiệu: AB < EG.

Lời giải chi tiết

a)

Sử dụng thước kẻ đo độ dài các đoạn thẳng trong hình 46. Ta được:

AB = 12 mm, BC = 16 mm, CD = 25 mm, DA = 30 mm suy ra: AB < BC < CD < DA

Vậy thứ tự giảm dần về độ dài các đoạn thẳng là: DA, CD, BC, AB.

b) Chu vi của hình ABCD là:

AB + BC + CD + DA = 12 + 16 + 25 + 30 = 83 (mm)

Đáp số: 83 (mm)

shoppe