Đăng ký

Bài 42 trang 43 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của đa thức P(x) = x2 - 6x + 9 tại x = 3 và tại x = -3.

Hướng dẫn giải

 Thay giá trị của x vào đa thức f(x) rồi tính giá trị của đa thức đó.

Lời giải chi tiết

- Thay x = 3 vào biểu thức P(x) = x2 - 6x + 9 ta được.

  P(3) = 32 - 6.3 + 9 = 9 - 18 + 9 = 0.

  Vậy giá trị của đa thức P(x) tại x = 3 là 0.

- Thay x = -3 vào biểu thức P(x), ta được

  P(-3) = (-3)2 - 6.(-3) + 9 = 9 + 18 + 9 = 36.

  Vậy giá trị của đa thức P(x) tại x = -3 là 36.

shoppe