Đăng ký

Giải bài 41 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Hướng dẫn giải

Có vô số đa thức thỏa mãn điều kiện trên, đó là:

    Đa thức bậc nhất: 5x - 1

    Đa thức bậc hai: 5x\(^2\) - 1

    Đa thức bậc ba: 5x\(^3\) - 1

    Đa thức bậc bốn: 5x\(^4\) - 1

    ...........................

Tổng quát: Đa thức bậc n (n là số tự nhiên): 5x\(^n\) - 1