Đăng ký

Giải bài 39 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho đa thức: P(x) = \(2+5x^2-3x^3+4x^2-2x-x^3+6x^5\)

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).

Hướng dẫn giải

a) P(x) = \(2+5x^2-3x^3+4x^2-2x-x^3+6x^5\)

            = \(2+(5x^2+4x^2)-2x+(-x^3-3x^3)+6x^5\)

            = \(2 +9x^2-2x-4x^3+6x^5\)

            = \(6x^5-4x^3+9x^2-2x+2\)

b) Các hệ số khác 0 của P(x) là : 6 ; -4 ; 9 ; -2 ; 2

shoppe