Đăng ký

Giải bài 42 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của đa thức P(x) = x\(^2\) – 6x + 9 tại x = 3 và tại x = -3.

Hướng dẫn giải

Giá trị của đa thức tại x = 3 là :

P(3) = \(3^2-6.3+9=9-18+9=0\)

Giá trị của đa thức tại x = -3 là :

P(-3) = \((-3)^2-6.(-3)+9=9+18+9=36\)

shoppe