Đăng ký

Giải bài 43 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó?

a) \(5x^2-2x^3+x^4-3x^2-5x^5+1\) –5     5     4
b) 15 – 2x 15     – 2     1
c) \(3x^5+x^3-3x^5+1\) 3     5     1
d) –1 1     –1     0

 

Hướng dẫn giải

a) Ta có : \(5x^2-2x^3+x^4-3x^2-5x^5+1\)

            = \((5x^2-3x^2)-2x^3+x^4-5x^5+1\)

            = \(2x^2-2x^3+x^4-5x^5+1\)

            = \(-5x^5+x^4-2x^3+2x^2+1\)

Đa thức bậc 5.

b) Ta có : 15 - 2x = -2x +15

Đa thức bậc 1

c) Ta có : \(3x^5+x^3-3x^5+1\)

            = \((3x^5-3x^5)+x^3+1=x^3+1\)

Đa thức bậc 3.

d) Đa thức bậc 0.