Đăng ký

Giải bài 40 trang 43 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho đa thức Q(x) = \(x^2+2x^4+4x^3-5x^6+3x^2-4x-1\)

a) Sắp xếp các hạng tử của Q(x) theo lũy thừa giảm của biến.

b) Chỉ ra các hệ số khác 0 của Q(x).

Hướng dẫn giải

a) Q(x) = \(x^2+2x^4+4x^3-5x^6+3x^2-4x-1\)

            = \((x^2+3x^2)+2x^4+4x^3-5x^6-4x-1\)

            = \(4x^2+2x^4+4x^3-5x^6-4x-1\)

            = \(-5x^6+2x^4+4x^3+4x^2-4x-1\)

b) -5 là hệ số cao nhất ; -1 là hệ số tự do

Hệ số của các lũy thừa bậc 4 ; bậc 3 ; bậc 2 ; bậc 1 theo thứ tự là :

2 ; 4; 4; -4