Đăng ký

Bài 39 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE,BD cắt nhau tại I và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Kiểm tra xem các điểm I,K,L có thẳng hàng hay không.

Hướng dẫn giải

Các bạn vẽ hình 38 vào vở, sau đó:

- Nối điểm A với E ta được đoạn thẳng AE. Nối điểm B với D ta được đoạn thẳng BD. Hai đoạn thẳng này cắt nhau tại I.

- Làm tương tự, các bạn vẽ các đoạn thẳng AF và CD cắt nhau tại K.

- Làm tương tự, các bạn vẽ các đoạn thẳng BF và CE cắt nhau tại L.

- Cuối cùng, các bạn đặt cạnh thước qua hai điểm K, L rồi kiểm tra xem cạnh thước có đi qua điểm I không. Nếu đi qua thì 3 điểm thẳng hàng, nếu không đi qua thì 3 điểm không thẳng hàng.

Kết quả: Ba điểm I, K, L thẳng hàng.(được biểu thị bằng đường màu vàng).

shoppe