Đăng ký

Giải bài 34 trang 116 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Có 3 đoạn thẳng.

Giải:

Có 3 đoạn thẳng là: AB, BC, AC.

shoppe